Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 9

Szkoła Podstawowa nr 9 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak
 • Postrzegalność (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • Przewidywalność (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Izabela Stankiewicz: sekretariat@sp9.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 583026650

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Deklaracja dostępności architektonicznej Dostępność architektoniczna Siedziba przy ul. Nowe Ogrody 1/6 Dojazd Do siedziby Szkoły Podstawowej nr 9 przy ul. Nowe Ogrody 1/6 można dojechać liniami tramwajowymi numer 10,12 – przystanek Hucisko lub Powstańców Warszawskich, linią 4 przystanek Urząd Miejski, liniami 2,3,6,8,9 przystanek Brama Wyżynna. Można dojechać także liniami autobusowymi numer 130, 167, 184, 199, 267 – przystanek Urząd Miejski, liniami 106, 111, 112, 118, 123, 131, 132, 138, 154, 166, 178, 186, 189, 200, 205, 207, 210, 232, 256 przystanek Brama Wyżynna. Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 300 metrów. Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 100 metrów. Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl Dostępne jest także połączenie kolejowe liniami Szybkiej Kolei Miejskiej – stacja kolejowa Gdańsk Główny. Odległość od Dworca Głównego PKP wynosi około 750 metrów. Szczegóły na temat połączeń i rozkładów jazdy dostępne są na stronie https://www.skm.pkp.pl Wokół siedziby obowiązuje strefa płatnego parkowania.   Opis ogólny budynku przy ul. Nowe Ogrody 1/6 Szkoła Podstawowa nr 9 znajduje się w kompleksie budynków Podmiotu Leczniczego „Copernicus”. Przed wejściem na teren kompleksu od ul. Nowe Ogrody znajdują się miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo. Jest jedno wejście do budynku szkoły, wejście główne od ulicy Nowe Ogrody. Dla osób niepełnosprawnych zmotoryzowanych jest wejście dostosowane dla ich potrzeb od strony parkingu. Wejście do budynku nie jest przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (jeden schodek przed wejściem). Wewnątrz budynku nie ma schodów. Na parterze budynku obok wejścia znajduje się sekretariat. W budynku szkoły znajduje się toaleta. Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym. Dziennik Podawczy Dziennik Podawczy znajduje się na parterze w sekretariacie bezpośrednio przy wejściu do budynku.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia