Zadaniem programu jest wsparcie rozwoju ucznia w wymiarze emocjonalnym i zdrowotnym. Celem programu jest pomoc dzieciom w kryzysie emocjonalnym związanym z covid - 19. W naszych działaniach stosować będziemy profilaktykę uniwersalną, skierowaną do wszystkich uczniów/pacjentów. Celem programu jest tworzenie optymalnych warunków wszechstronnego rozwoju, wspomaganie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapewnianie bezpieczeństwa w warunkach szpitalnych, wspieranie w trudnej sytuacji związanej ze stanem zdrowia i leczeniem, budowanie i wzmacnianie poczucia własnej wartości, samooceny, rozwiązywania problemów, podejmowania decyzji i wyborów. Nabywanie przez dzieci umiejętności radzenia sobie ze stresem, świadomego wyciszenia i uspokojenia.