Celem programu jest rozbudzanie indywidualnych zainteresowań, rozwijanie swoich mocnych stron, zaspokojenie potrzeby nawiązania pozytywnego bliskiego kontaktu z rówieśnikami oraz z osobą dorosłą, rozwijanie pozytywnych sposobów wyrażania uczuć, zaspokojenie potrzeby wyrażania siebie, integracja w grupie na oddziale szpitalnym, rozwijanie aktywności społecznej, nabycie umiejętności wyrażania siebie w sposób akceptowany społecznie, nabycie umiejętności pozytywnego funkcjonowania w grupie rówieśniczej, rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, budowanie poczucia bezpieczeństwa, szacunku i zaufania, rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi trudnymi sytuacjami i problemami, mogącymi sprzyjać sięganiu po alkohol, narkotyki i inne substancje szkodliwe dla zdrowia. Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów w kierunku właściwej samooceny swoich możliwości psychofizycznych (samopoznanie, analiza swoich mocnych i słabych stron). Poznawanie przez młodzież własnej osobowości w określaniu przydatności zawodowej. Uczniowie wiedzą jak rozwijać swoje zainteresowania, pasje i talenty. Uczniowie potrafią podejmować decyzje w oparciu o wiedzę o swoich zasobach.